حوض خشک
پوک گیر
October 7, 2016

حوض خشک

این دستگاه توسط هوا و لرزش قابلیت جداسازی موارد زیر از پسته های خوب را دارد:air-flow-float-tank
۱- گرد و خاک و ذرات ریز داخل پسته .
۲- پسته های ریز و نامرغوب .
۳- پسته های پوک و نیمه مغز .
۴- سنگ و اجسام سنگین(در صورت نیاز).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *